วีดีทัศน์แนะนำ

DVD การพัฒนาเด็กออทิสติกแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์

การประสานเสริมกิจกรรมระหว่างวัน โดย ร.ศ.พ.ญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์

เนื้อหา

แนวทางการพัฒนาเด็กออทิสติก

ปัญหาของเด็กออทิสติก

หลักการของแนวทาง DIR/ฟลอไทม์

พัฒนาการ 6 ขั้น

การส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม

เทคนิคที่ใช้สำหรับพัฒนาการแต่ละขั้น

หลักประกันความสำเร็จ

รวม 3 แผ่น ความยาว 5 ชั่วโมง

ราคา 350 บาท

DVD การพัฒนาเด็กออทิสติกแบบองค์รวม

การประสานเสริมกิจกรรมระหว่างวัน โดย ร.ศ.พ.ญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์

เนื้อหา

การรักษาเเบบองค์รวม

ลักษณะการทำงานของระบบประสาทรับสัมผัส

การประเมินโดยใช้แบบประเมิน และการสังเกตเด็กระหว่างวัน

การจัดแบ่งประเภท

แนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ

การประเมินความก้าวหน้า

แนวทางแก้ไข กึ่งเป็นระบบ (ที่บ้าน - นอกบ้าน)

จำนวน 2 แผ่น ความยาวรวม 4 ชั่วโมง

ราคา 250 บาท

DVD การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา และการพูด

เนื้อหา

การพัฒนาด้านการสื่อสาร

การกระตุ้นบริเวณรอบปาก ในกรณีที่เด็กออกเสียงได้ลำบาก

การเพิ่มคำศัพท์

-การส่งเสริมเรื่องการเล่าเรื่องและการเข้าใจนามธรรม

รวม 2 เเผ่น

ราคา 250 บาท

DVD ชุด SI กับฟลอร์ไทม์

เนื้อหา

ความแตกต่างของการรับความรู้สึกของเเต่ละบุคคล

กระบวนการทำงานของสมองในเรื่องการรับความรู้สึก

ความบกพร่องในการทำงานของสมอง

เทคนิคการเข้าหาเด็กที่ไวความรู้สึกมากกว่าปกติ

เทคนิคการเข้าหาเด็กที่ไวความรู้สึกน้อยกว่าปกติ

การบูรณาการระบบรับสัมผัส (การทำSI) สำหรับพัฒนาการเเต่ละขั้น

รวม 1 แผ่น ความยาวรวม 1 ชั่วโมง

ราคา 150 บาท

DVD ชุด การส่งเสริมด้านอารมณ์และความรู้สึก

เหมาะสำหรับผู้ปกครองซึ่งเคยศึกษาหลักการพื้นฐานของพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการ DIR (กรีนสแปน) /ฟลอร์ไทม์

เนื้อหา

ลำดับขั้นของพัฒนการด้านอารมณ์

อารมณ์โกรธ

การระเบิดอารมณ์

ความรู้สึกกลัว

ความวิตกกังวลตามพัฒนาการของเด็ก

ความวิตกกังวลของผู้ดูแลเด็ก

จำนวน 1 แผ่น

ราคา 150 บาท

DVD ชุด การแก้ปัญหาพฤติกรรมตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์

เนื้อหา

หลักการแก้ปัญหาพฤติกรรมตามแนวทาง DIR/ฟลอร์ไทม์

ปัญหาการกิน การนอน การขับถ่าย

ปัญหาพฤติกรรมในเด็กที่พัฒนาการแต่ละขั้นไม่สมบูรณ์

- กระตุ้นตัวเอง

- การหลีกเลี่ยงผู้คน

- ก้าวร้าว

- เฉไฉ เปลี่ยนเรื่อง

- ไม่ยืดหยุ่น ซ้ำซาก

เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่เข้าใจแนวทางพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบ DIR/ฟลอร์ไทม์ เข้าใจระดับพัฒนาการและลักษณะการรับความรู้สึกของเด็กในความดูแล

ไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นใหม

จำนวน 1 แผ่น ความยาวรวม 2 ชั่วโมง

ราคา 150 บาท

DVD การเรียนรู้ตามความถนัด (สำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาลและประถมต้น)

โดย ร.ศ.พ.ญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์

เนื้อหา

- คำจำกัดความการเรียนรู้

- ผลของประสาทรับสัมผัสที่ไวและเฉื่อยต่อการเรียนรู้

- มิติสัมพันธ์

การจัดแบ่งประเภท

แนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ

การประเมินความก้าวหน้า

แนวทางแก้ไข กึ่งเป็นระบบ (ที่บ้าน - นอกบ้าน)

จำนวน 2 แผ่น ความยาวรวม 4 ชั่วโมง

ราคา 250 บาท

DVD ห้องเรียนพ่อแม่ : เวลาคุณภาพกับลูกรัก

(สำหรับผู้ปกครองของเด็กปกติใช้ศึกษาคู่กับหนังสือ "ช่วยให้ลูกอยู่ได้ และอยู่ดี ด้วยฟลอร์ไทม์")

เนื้อหา

พัฒนาการที่ใช้การได้

มุมมองเรื่อง "สมาธิ"

การสื่อสารเพื่อพัฒนาการควบคุมอารมณ์

การเสริมสร้างความมั่นใจ

การพัฒนาความคิด(เห็น)

การเสริมสร้างความเป็นเหตุเป็นผล

ความแตกต่างระหว่างบุคคล (เด็กเลี้ยงยาก)

การพัฒนาเด็กด้วยการเล่น

การพัฒนาเด็กผ่านการทำงานบ้าน

พัฒนาการด้านอารมณ์

รวม 2 แผ่น ความยาวรวม 4 ชั่วโมง

ราคา 250 บาท

DVD การเตรียมการพร้อมด้านการเรียน (สำหรับผู้ปกครองของเด็กปกติ (อนุบาลและประถม)

ใช้ศึกษาคู่กับหนังสือ "อย่างไหนเรียกว่าเรียน แบบไหนเรียกว่าเก่ง"

เนื้อหา

การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน (การฟัง)

การเตรียมความพร้อมด้านการเรียน

ทักษะการบริหารจัดการ

การพัฒนาการวางแผนสั่งการกล้ามเนื้อ

การสร้างความมั่นใจในการเรียน

รวม 1 แผ่น ความยาวรวม 2 ชั่วโมง

ราคา 150 บาท

 

ช่องทางสั่งซื้อ   Click รายละเอียด